เข้าร่วมงานส่งเสริมที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)"Diversity and Refinement"

โดย : Admin 05 ต.ค. 2565

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในและคณะ เข้าร่วมงานส่งเสริมที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)"Diversity and Refinement"  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565  เวลา 9.30 123.00 0น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภัคดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา