ประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Admin 15 ก.ย. 2565

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับนายอนุกูล จันทร์จรัส  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เมื่อวันที่  15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีเรื่องการ ตรวจสอบ ดังนี้

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางการเงิน

1.1 การเบิกจ่ายเงิน

1.2 การจ่ายเงินยืม

1.3 การรับและนำเงินส่งคลัง

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางบัญชี

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 4. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)