การประชุมปิดการตรวจสอบกลุ่มการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Admin 25 ก.ค. 2565

นายเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการตรวจสอบกลุ่มการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับนางสาววิมล  ชอบสุข  ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวรานนท์ หัวหน้ากลุ่มคลัง และนายยุทธศักดิ์ ปั้นแตง หัวหน้ากลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ 2 ชั้น 1.3 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีเรื่องการ ตรวจสอบ ดังนี้

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางการเงิน

1.1 การเบิกจ่ายเงิน

1.2 การจ่ายเงินยืม

1.3 การรับและนำเงินส่งคลัง

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2. ความครบถ้วน ถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานทางบัญชี

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 4. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)