การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2564

โดย : Admin 09 มิ.ย. 2565

วันที่ 9 มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. ณ ห้อประชุม 1 ชั้น 2 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเศกสันฐ์  ง้าวสุวรรณ์  ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2564 โดยมี นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม  โดยมีประเด็นรายงานข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

1.1    ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างเกินวันครบกำหนดในสัญญา ปี 2564

1.2    การอนุมัติสัญญาเงินยืมเงินโดยที่ผู้ยืมเงินยังมิได้ชำระคืนเงินและส่งใช้ใบสำคัญในสัญญาฉบับเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน

2. อาคาร และอุปกรณ์ไม่ระบุรายละเอียดไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา

3. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา มีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด

4. การบริหารพัสดุ

       4.1 การตรวจนับพัสดุประจำปี 2564 รายงานการตรวจนับทรัพย์สินไม่ได้ระบุรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS   รายงานการตรวจนับทรัพย์สินไม่ได้แสดงราคา และที่ตั้งของทรัพย์สินไม่ตรงกับรายงานในระบบ GFMIS 

       4.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินงบประมาณเบิกแทนกัน จากการตรวจสอบบัญชีอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจากปี 2563