การบริหารงบประมาณ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 ครั้ง
ผลงานวิชาการ เรื่อง การนำกลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กร : กรณีการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ถาวร - งบประมาณเบิกแทนกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมการท่องเที่ยว 5 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 103 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 8 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 30 ครั้ง
หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 33 ลว 18 ม.ค. 53 12 ครั้ง
คำสั่งมอบอำนาจที่ 726/2548 ลว. 1 ธ.ค. 2548 5 ครั้ง