ระเบียบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 2 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 3 ครั้ง
การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 0 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 3 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2547 6 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 4 ครั้ง