ระเบียบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 0 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2547 3 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 2 ครั้ง