การเงินการคลัง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 23 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 0
พระราชกฤฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) 22 ครั้ง
พระราชกฤฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 4 ครั้ง
พระราชกฤฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 1 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 1 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 11 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2534 (แก้ไขฉบับที่ 7) 11 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 9) 21 ครั้ง
ระเบียกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 26 ครั้ง