กิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย : Admin 01 มี.ค. 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู ๑๐ โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  (TAC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการประชาสัมพันธ์คู่มือคำแนะนำในการปฏิบัติ (Do’s) และข้อควรระวัง (Don’ts) สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมในระหว่างการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่จำเป็น ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้มีการจัดทำเป็นจำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code บนของที่ระลึกที่ได้จัดเตรียมไว้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่ครบถ้วนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการประสบภัย ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและประทับใจทั้งในระหว่างและหลังการเดินทาง

ทั้งนี้ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอื่น ๆ อีกจำนวน 5 ครั้ง คือ (1) ท่าอากาศยานดอนเมือง (2) ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (3) วัดศิริสุทโธคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี (4) พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (5) ลานบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต