โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการ
นายสุทัศน์ คงแย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอธึก ประเสนมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย นิยมวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัฐนิติ์ รอดเริญ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณิชา โกมลวิจิตรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิสิฐศักดิ์ ผิวผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัชชา ทองสุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมิทธิชัย หงษ์ทอง


จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
นายธนวัฒน์ ธรรมสุวรรณ์
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
นายวิชญ์ธาดา ศรีวงออน
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
นายชัชดล เรืองอัมพร
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
นางสาวสรัญญา แสงตะคร้อ


จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
นางสาวณัฐวรรณ ประพันธเทวา
แชร์ :