โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการ
นายอนุกูล จันทร์จรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย นิยมวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัฐนิติ์ รอดเริญ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณิชา โกมลวิจิตรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวิสิฐศักดิ์ ผิวผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัชชา ทองสุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวภารดี บรรจงเกลี้ยง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมนัสนันท์ หุตากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมิทธิชัย หงษ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิชญ์ธาดา ศรีวงออน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสรัญญา แสงตะคร้อ


เจ้าหน้าที่
นายธนวัฒน์ ธรรมสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
นายชัชดล เรืองอัมพร
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐวรรณ ประพันธเทวา
เจ้าหน้าที่
นางสาวอรวรรณ ลิ้มสมบัติ


แชร์ :