กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักทองเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 จำนวน 123 คน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'