กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักทองเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 จำนวน 123 คน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

โดย : Admin 19 ก.ย. 2563

news253_image1

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักทองเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  14 – 18 กันยายน 2563  จำนวน 123 คน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ 

ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ แบ่งเป็น  2 ระดับ คือ Intermediate และ Upper Intermediate  มีเนื้อหาในการอบรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักทองเที่ยว

โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ