อำนาจหน้าที่

โดย : Admin

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
2. เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวและให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข่าวสารเพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่นักท่องเที่ยว
4. ประสาน ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการการอำนวยความสะดวก และการบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว
5. ฝึกอบรมและัพัฒนาบุคลากรเครือข่าย ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
7. อำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย หรือประสบภัยจากการท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งแบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี วัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนัก 
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานช่วยอำนวยการ สารบรรณ ธุรการ การบริหารงานทั่วไป การติดต่อประสานงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักงาน 
1.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสำนัก 
1.4 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนงานใดในสำนัก

2. กลุ่มเฝ้าระวังทางการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานด้านการข่าวและข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธินักท่องเที่ยว หรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
2.3 จัดทำและพัฒนาระบบกระบวนการข่าวกรอง 
2.4 สร้างและพัฒนาระบบกลไกในการเฝ้าระวังทางการท่องเที่ยว รวมถึงการป้องกันและเตือนภัยทางการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันดำเนินงานเฝ้าระวังทางการท่องเที่ยวให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 
2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
2.6 ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว 
2.7 ศึกษา กำหนด และพัฒนามาตรฐาน รวมถึงตัวชี้วัดความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวเพื่อการเฝ้าระวังทางการท่องที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
2.8 ติดตาม ตรวจสอบ สอดส่อง และป้องปราบพฤติการณ์ผู้เกีียวข้องอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
นักท่องเที่ยวหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว 
2.9 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มประสานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
3.1 กำหนดแนวทางและส่งเสริมในการนำนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ 
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย
3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างทัศนคติในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย 
3.5 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงในประเทศไทย 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มประสานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
4.1 อำนวยการและรับเรื่องร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย หรือประสบภัยจากการท่องเที่ยวต่างๆ 
4.2 ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยการเกี่ยวกันการให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก การคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง และเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว 
4.3 บริหารจัดการและพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการหลอกลวงและเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว 
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัิติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
5.1 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย 
5.2 จัดทำมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย และติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย 
5.3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5.4 ดำเ้นินการเกี่ยวกับงานการประชุมและงานเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย และคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีี่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย