การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย : Admin 21 เม.ย. 2563

การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***************************
1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อแสดงผลงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และผลการดำเนินงานของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกระบวนการจัดการความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาเผยแพร่ถ่ายทอดให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ภายในองค์กรต่อไป
1.2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ในอนาคต
1.3 เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการในระดับหน่วยงานต่อไป

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 700 คน ดังนี้
1) สำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 30 คน
2) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 280 คน
3) กรมพลศึกษา  จำนวน 60 คน
4) กรมการท่องเที่ยว  จำนวน 60 คน
5) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  จำนวน 60 คน
6) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  จำนวน 60 คน
7) การกีฬาแห่งประเทศไทย  จำนวน 60 คน
8) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จำนวน 60 คน
9) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)  จำนวน 30 คน

3. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินกิจกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ