การ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่ข้าราชการที่เกิดเดือนมีนาคม

โดย : Admin 10 มี.ค. 2563

news695_image1

รายชื่อข้าราชการเกิดเดือนมีนาคม

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2

นางสาวปราณปริยา  พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการกองกลาง

3

นายมงคล  วิมลรัตน์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4

นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

5

นายอุดม  โอษฐยิ้มพราย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

6

นายไพบูลย์  กุลแพง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์        

7

นายจรูญ  แก้วมุกดากุล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

8

นางสาวรุจาภา   วีสเพ็ญ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

9

ว่าที่ร.อ.สันติพงศ์ บุลยเลิศ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

นายธนิต  จิตละมัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

11

    นายรัชต  สำราญชลารักษ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

12

นายภาณุภาคย์   พงศ์อติชาต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

13

นางปวีณวรรณ  นิลกำแหง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

14

นางสาวนงนุช  สีทาน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

15

นางสาวนิตยา  อ้นทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

16

นายธเนศ  บริบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17

น.ส.ชวนพิศ  เมืองวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

18

น.ส.พนารัตน์  มนัสสา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

19

นายสุทธิชัย  ศรีคำนวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

20

นายสมเกียรติ์  นามวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

21

ส.ต.ท.พงษ์สรรค์  ตั้งมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

22

นางจุฑารัตน์  ขาวคม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

23

นายกรวิทย์  ช่วยดู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

24

นายวุฒิชัย  บุญเอื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

25

นายสุทธิชัย  ศรีคำนวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

26

นายจิระเดช  ภูเต้านิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

27

นายนัฐกร  กองตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

28

น.ส.ปาณิสรา  สิทธิลาภ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

29

น.ส.ธนาจุฑา  กังสกุลนิติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

30

นายธนาธร  จงก้องเกียรติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

31

นายวันชัย  หิรัญกวินกุล

นิติกรปฏิบัติการ

32

น.ส.อชิรญาร์  ราษีทัศน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

33

น.ส.ประไพพรรณ  อินปั๋น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายชื่อข้าราชการเกิดเดือนมีนาคม

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2

นางสาวปราณปริยา  พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการกองกลาง

3

นายมงคล  วิมลรัตน์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4

นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

5

นายอุดม  โอษฐยิ้มพราย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

6

นายไพบูลย์  กุลแพง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์        

7

นายจรูญ  แก้วมุกดากุล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

8

นางสาวรุจาภา   วีสเพ็ญ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

9

ว่าที่ร.อ.สันติพงศ์ บุลยเลิศ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

นายธนิต  จิตละมัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

11

    นายรัชต  สำราญชลารักษ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

12

นายภาณุภาคย์   พงศ์อติชาต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

13

นางปวีณวรรณ  นิลกำแหง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

14

นางสาวนงนุช  สีทาน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

15

นางสาวนิตยา  อ้นทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

16

นายธเนศ  บริบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

17

น.ส.ชวนพิศ  เมืองวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

18

น.ส.พนารัตน์  มนัสสา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

19

นายสุทธิชัย  ศรีคำนวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

20

นายสมเกียรติ์  นามวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

21

ส.ต.ท.พงษ์สรรค์  ตั้งมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

22

นางจุฑารัตน์  ขาวคม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

23

นายกรวิทย์  ช่วยดู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

24

นายวุฒิชัย  บุญเอื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

25

นายสุทธิชัย  ศรีคำนวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

26

นายจิระเดช  ภูเต้านิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

27

นายนัฐกร  กองตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

28

น.ส.ปาณิสรา  สิทธิลาภ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

29

น.ส.ธนาจุฑา  กังสกุลนิติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

30

นายธนาธร  จงก้องเกียรติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

31

นายวันชัย  หิรัญกวินกุล

นิติกรปฏิบัติการ

32

น.ส.อชิรญาร์  ราษีทัศน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

33

น.ส.ประไพพรรณ  อินปั๋น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน