วิธีการขอกู้เงินและเอกสารประกอบ

โดย : Admin 11 พ.ค. 2560

วิธีการขอกู้เงิน และ เอกสารประกอบ
  1. ให้ผู้ขอกู้กรอกแบบคำขอกู้เงินฯ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นผู้รับรองในส่วนของความเห็นของผู้บังคับบัญชา
  2. ให้ผู้ค้ำประกันรับรองเอกสารการขอกู้ในส่วนของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำสังกัดเดียวกันกับผู้ขอกู้)
  3. ให้หัวหน้าการเงิน/หัวหน้ากลุ่มการคลังของหน่วยงานรับรองเงินเดือนและเงินเดือนสุทธิของผู้กู้ในส่วนของความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
  4. ให้ส่งแบบคำขอกู้เงินพร้อมแนบสลิปเงินเดือนของผู้กู้, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน ไปยังสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน
  5. วงเงินให้กู้
  6. จำนวนเงินที่ต้องส่งเงินคืน ไม่เกิน 20 งวด
  7. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ต่อปี

เอกสารดาวน์โหลด
แบบคำขอกู้เงินและหนังสือเงินกู้เงินทุนสวัสดิการ ดาวน์โหลด