สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการรายบุคคล

โดย : Admin 02 ส.ค. 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ขอให้ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ใช้ประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังคนภาครัฐ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๒/๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เพื่อให้การจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดดาวน์โหลดไฟล์แบบข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการรายบุคคลในเว็บไซต์ของกองกลาง หรือ http://secretary.mots.go.th/ga หัวข้อ "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เพื่อกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วจัดส่งไฟล์แบบข้อมูลดังกล่าวไปที่อีเมลของกลุ่มบริหารงานบุคคล h r m e @ m o t s . g o . t h ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลไปให้สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด
แบบข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการายบุคคล ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข1 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข2 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข3 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข4 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข5 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข6 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข7 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข8 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข9 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข10 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข11 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข12 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข13 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข14 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข15 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข16 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข17 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข18 ดาวน์โหลด