โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

โดย : Admin 14 มี.ค. 2565

         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 120 คน โดยได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ