ประกาศ / อื่นๆ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องแก้ไขชื่อสำนักงาน“ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด” เป็น “สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” 39 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 20 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 23 ครั้ง