พระราชบัญญัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 0 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 1 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 13 ครั้ง