หนังสือเวียน กลุ่มการคลัง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานความคืบหน้าการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 19 ครั้ง
รายงานความคืบหน้าการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2563 14 ครั้ง
ว 377 จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน พ.ศ. 2564 12 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมฯ และแบบฟอร์มรายการเอกสาร (Checklist) 30 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 28 ครั้ง
การเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/การต่ออายุ GFMIS Token Key 249 ครั้ง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว359 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/ การต่ออายุ GFMIS Token Key 609 ครั้ง
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 9 ครั้ง
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ 9 ครั้ง
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 6 ครั้ง