คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มการคลัง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 115 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 93 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2515
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online 136 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 959