กฎระเบียบและข้อบังคับ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 21 ครั้ง
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 13 ครั้ง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 10 ครั้ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 24 ครั้ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 6 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 13 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 7 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 74 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ 65 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 56 ครั้ง