หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กลุ่มนิติการ 897
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสป.กก. 101 ครั้ง