หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

กลุ่มนิติการ 704
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสป.กก. 71 ครั้ง