วินัยและการดำเนินการทางวินัย

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 พ.ค. 2564 47 ครั้ง
ว19/2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 12 พ.ค. 2564 60 ครั้ง
ว13/2551 การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 12 พ.ค. 2564 13 ครั้ง
ว21/2552 การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ. 2551 12 พ.ค. 2564 8 ครั้ง
ว7/2554 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญพ.ศ.2554 12 พ.ค. 2564 12 ครั้ง
ว16/2554 การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 12 พ.ค. 2564 10 ครั้ง
ว19/2554 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ.ตามมาตรา 9 พ.ศ.2554 12 พ.ค. 2564 18 ครั้ง
ว18/2554 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554 12 พ.ค. 2564 4 ครั้ง
ว6/2553 ระเบียบก.พ.ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 12 พ.ค. 2564 8 ครั้ง
ว10/2556 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดล 12 พ.ค. 2564 12 ครั้ง