โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมศึกษาประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ไม่พบข้อมูล