สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว จท.3/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จท.4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 0 ครั้ง