สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจท.4/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว จท.3/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจท.1/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว จท.2/2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 0 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจท.5/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 3 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จท.1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 3 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว จท.3/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 2 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จท.4/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 1 ครั้ง