สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จป.2/2567 ลว.5 เม.ย. 67 4 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) จป.1/2567 ลว. 5 เม.ย. 67 1 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) จป.3/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 17 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้าน การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จป.1/2566 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 7 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว จป. 2/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 66 6 ครั้ง
กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จท.6/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 4 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จท. 5/2565 ลงวันที่ 9 กันนยายน 2565 5 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านทางบกและทางน้ำ จท.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 9 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จท.3/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 16 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จท.2/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 8 ครั้ง