สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จท. 5/2565 ลงวันที่ 9 กันนยายน 2565 3 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านทางบกและทางน้ำ จท.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 7 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จท.3/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 8 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จท.2/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 5 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง จท.1/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 14 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2566 - 2570 จท.5/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 8 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จท.3/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 11 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ จท.4/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 7 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จท.1/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 11 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) จท.2/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 6 ครั้ง