กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
02/07/2566-07/07/2566

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.) รุ่นที่ 3"
08/06/2566-17/06/2566

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬำ : หลักสูตร “Advanced Management Program : MOTS AMP”
21/09/2565-23/09/2565

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2565
21/08/2565-26/08/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรม นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 6
15/08/2565-19/08/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2565
04/08/2565-05/08/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการวางเผนบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04/07/2565-08/07/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.) รุ่นที่ 3
22/06/2565-24/06/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/06/2565-24/06/2565

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา