กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
24/09/2563-25/09/2563

08:30-16:30

การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/09/2563-26/09/2563

08:30-16:30

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13/09/2563-18/09/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5
30/08/2563-04/09/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2
22/07/2563-24/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
15/07/2563-17/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
13/07/2563-14/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
25/05/2563

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี
17/02/2563-21/02/2563

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563