กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
30/05/2562

07:00-11:30

กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562"
27/05/2562-31/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism) รุ่นที่ 3
28/04/2562-03/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 4
03/03/2562-13/03/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.) รุ่นที่ 5
19/11/2561-25/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08/11/2561-09/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมศึกษาประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ 3
05/11/2561-07/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมศึกษาประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ 2
24/10/2561-26/10/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมศึกษาประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ 1
24/09/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561