อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 "การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว" ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom

โดย : Admin 21 ธ.ค. 2565 | 55

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 "การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom และที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

             การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 3 "การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้มีการบูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกระทรวงฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ด้านการพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 4 : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องกำลังคน โดยในหมวด 5 เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งจะมีการตรวจประเมินเรื่องขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร รวมทั้ง มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการเตรียมการวางแผนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคต