อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1 "การวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด"

โดย : Admin 10 พ.ย. 2565

             การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1 "การวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

            นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 35 จังหวัด ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนกำลังคน โดยการวิเคราะห์อัตรากำลังถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงความต้องการกำลังคนในการปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการดำเนินการเพื่อวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีการใช้กำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้วางแผนในการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้งในหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางและหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังสำหรับหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งยังคงเหลือการวิเคราะห์อัตรากำลังสำหรับหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ถือว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการวางแผนกำลังคน ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์อัตรากำลังมีความครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อนำผลที่ได้มารวมกับผลการวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางเพื่อเสนอผู้บริหารในการวางแผนกำลังคนต่อไป การจัดอบรมในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถวางแผนกำลังคนได้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. นายคมกฤช พอนอ่วม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้