อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 การชี้แจงประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom

โดย : Admin 03 พ.ย. 2565

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 เรื่อง การชี้แจงประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ZOOM และที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

             การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2 เรื่อง การชี้แจงประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom โดยมีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมองภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ซึ่งกระทรวงฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ด้านการพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องกำลังคน โดยในหมวด ๕ เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งจะมีการตรวจประเมินเรื่องขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร รวมทั้ง มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการเตรียมการวางแผนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคต

             ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทรัพยากรบุคคล โดยอาจกำหนดแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน เช่น การออกแบบการฝึกอบรมที่สร้างให้บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณลักษณะที่เหมือนกัน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การปฏิบัติงานที่หลากหลาย การวางแนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพ และการจัดทำบัญชีบุคลากรที่รองรับการขาดแคลนในอนาคต