กองพัฒนาระบบบริหาร ได้จัด “การประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย : Admin 15 พ.ย. 2562

กองพัฒนาระบบบริหาร ได้จัด "การประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 สามารถวางแผนและพัฒนาหน่วยงานไปสู่ระบบราชการ 4.0 และเตรียมความพร้อมในการเสนอเข้ารับรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมทั้งได้นำคณะบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปร่วมกันบริจาคสิ่งของและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมของวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี และเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563