กิจกรรม "พลังแห่งการคิดบวก" สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย : Admin 26 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรม "พลังแห่งการคิดบวก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว มีนายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ได้เชิญ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย มาเป็นวิทยากรบรรบยายในหัวข้อเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จและความสุขในชีวิต" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้แก่บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา