กิจกรรมธรรมะสร้างคน คนสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย : Admin 28 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะสร้างคน คนสร้างองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ในการนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์วิทยากร 2รูป พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ศีลธรรมนำใจ คือวินัยที่มั่นคง” เพื่อนำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน