การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดตราดของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 30 ส.ค. 2561

        คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานพร้อมฟังความคิดเห็นของผู้บริหารจังหวัดตราด ทั้งภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชน นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สนองตอบนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เดินตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ  ตรวจติดตามการดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หาดทรายดำ และตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนสมโภชน์.                
        สรุปการเดินทางไปติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ได้ทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดที่กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้าชายแดนเป็นการกำหนด Positioning ที่ถูกต้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ      การทำงานให้มากยิ่งขึ้นจะทำให้การดำเนินงานด้านการท่องเทียวและการกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นกับประชาชน ให้เป็นไปตามนโบายรัฐบาล.