การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 01 มิ.ย. 2561

                   วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้า นายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย        คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ค.ต.ป.กก. ได้ชี้แจงภารกิจและอำนาจหน้าที่  และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจังหวัด เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ          และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

                   วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ในช่วงบ่าย ค.ต.ป.กก. เดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายอาหารและบริการนักท่องเที่ยว          และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี      ตำบลเวียงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินโครงการและปัญหาอุปสรรค ในการนี้ ค.ต.ป.กก. ได้ให้ข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป