การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 11 พ.ค. 2561

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวง       การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง     การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่หน่วยงานกลาง ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ตลอดจนร่วมพิจารณาบทบาทภารกิจ    การดำเนินงานของกระทรวงที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการต่อไป