ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย : Admin 26 ม.ค. 2561

                  กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ของสำนักงาน    ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการทำงาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา