การประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

โดย : Admin 15 ม.ค. 2561

    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ณ พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดและส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาครั้งนี้คือ คณะทำงานฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์สมชาติ ก้องนภาสันติกุล ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นอกเหนือจากการสัมมนาแล้ว ผู้จัดโครงการได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กในหมู่บ้านกระเหรี่ยงของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างรอยยิ้ม ขวัญและกำลังใจอีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กๆภายในหมู่บ้าน