คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

จัดตั้ง "สำนักงานกองทุนเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวไทย" เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2563 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 มี.ค. 2563 0 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ก.พ. 2563 0 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 4 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 1 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 1 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครางสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ม.ค. 2562 14 ครั้ง