แบบรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สถาบันการพลศึกษา 19 มิ.ย. 2561 9 ครั้ง
กรมการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2561 6 ครั้ง
กรมพลศึกษา 15 มิ.ย. 2561 2 ครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 15 มิ.ย. 2561 2 ครั้ง
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 มิ.ย. 2561 18 ครั้ง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 มิ.ย. 2561 12 ครั้ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย 15 มิ.ย. 2561 3 ครั้ง