การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองกลาง 03 ต.ค. 2562 83 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 03 ต.ค. 2562 21 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 03 ต.ค. 2562 31 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 03 ต.ค. 2562 8 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 03 ต.ค. 2562 7 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองตรวจสอบภายใน 03 ต.ค. 2562 10 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 03 ต.ค. 2562 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองการต่างประเทศ 03 ต.ค. 2562 4 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองตรวจราชการ 03 ต.ค. 2562 9 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 03 ต.ค. 2562 16 ครั้ง