คำรับรองปฏิบัติราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว 24 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 15 ครั้ง
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. 24 ครั้ง
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 17 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 37 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานงบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้รอบ 6 เดือน 8 ครั้ง
แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 21 ครั้ง
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 67 ครั้ง
แบบฟอร์มการกำหนดงบประมาณที่จะนำมาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 13 ครั้ง