คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 128
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 246
ประวัติคณะกรรมการ 287
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 314
อำนาจหน้าที่ 308