คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 395
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 470
ประวัติคณะกรรมการ 424
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 1300
อำนาจหน้าที่ 510
70