คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 288
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 368
ประวัติคณะกรรมการ 374
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 567
อำนาจหน้าที่ 436