คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 102
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 194
ประวัติคณะกรรมการ 267
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 258
อำนาจหน้าที่ 275