คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 69
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 165
ประวัติคณะกรรมการ 251
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 217
อำนาจหน้าที่ 248