คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 31
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 142
ประวัติคณะกรรมการ 214
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 187
อำนาจหน้าที่ 225