สำนักงานรัฐมนตรี
ติตต่อสอบถาม


 

ลำดับ

เรื่อง

เบอร์

เบอร์ภายใน

แฟ็กซ์

เจ้าหน้าที่

1

งานหน้าห้องรัฐมนตรี
02-283 1598
1598,
1523

02-356 0604

คุณศศมน
คุณอโนทัย

2

สาร, คำกล่าว, งานวิชาการ,
ต่างประเทศ

02-356-0732

1686 ,
1684

02-356 0709

คุณกรรณิการ์,
คุณปิยธิดา

3

ติดตามเรื่องเสนอรัฐมนตรี,
งานธุรการ , สารบรรณ
 รับเชิญ, นัดหมาย,

02-356-0726

1687

02-356 0709

คุณสุนันธวดี,
คุณนิภา
คุณจินดา

4

กฎหมาย, คำสั่ง, ร้องเรียน,
ขอรับการสนับสนุน

02-356-0707

1683

02-356 0707

คุณอธิพงศ์,
คุณนัฐธิดา,   

5

เรื่องเสนอ ครม.,
ตรวจสอบมติ
ครม.,
กระทู้ถาม ,
ข้อหารือของ ส.ส., ส.ว. 
วาระการประชุม ครม.
/ส.ส./ส.ว.

02-356-0726

1558 ,
1684
02-356 0709
 
คุณวีระวุฒิ,
คุณปฏิการณ์
6

จัดซื้อ, การเงิน, ยานพาหนะ

02-356 0732,
02-356 0707
1505 ,
1558
02-356 0709
02-356 0707
คุณกรรณิการ์,
คุณเสาวนันท์,
คุณปิยธิดา
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 0-2356-0732 โทรสาร 0-2356-0709