การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 59 (59th APEC Tourism Working Group Meeting)

โดย : Admin 29 เม.ย. 2565

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะทำงานผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 59 (59th APEC Tourism Working Group Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเขตเศรษฐกิจอินโดนีเชียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งไทยได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 - 2567, โครงการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุการฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (Tourism Poligy Recommendations to Achieve Regenerative Tourism Approach) และร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนและการอภิปรายเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 รวมทั้งร่างแถลงการณ์ร่วมของคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2565