การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ

โดย : Admin 08 ก.ค. 2562

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต

          โดย นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบโอวาทว่า ภัยจากคลื่นสึนามิ เป็นกรณีภัยพิบัติที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยได้เคยประสบมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 และก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอย่างมากใน หลาย ๆ ด้าน ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ รู้จักเตรียมการทำให้ตนเองปลอดภัย การเตรียมป้องกันภัยในวันนี้เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนเป็นจิ๊กซอว์ เป็นส่วนสำคัญ เป็นห่วงโซ่เดียวกันในกระบวนการปฏิบัติ ด้วยแผน ด้วยเครื่องมือ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่างเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกัน

          ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมกันทุกภาคส่วน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้พร้อม ลดการสูญเสียและความเสี่ยงจากสาธารณภัยการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู เป็นไปตามระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล

          ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่า การฝึกที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ตามกฎหมาย และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจะช่วยในการนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้มีความมั่นใจในศักยภาพ และความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐได้เป็นอย่างดี  เพราะไทย อาเซียน และโลก คือหนึ่งเดียวกัน

          จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ซึ่งเป็นเขื่อนเทียบเรือตามแนวฝั่งน้ำ มีทั้งท่าเรือสินค้าและท่าเรือโดยสาร มีขีดความสามารถในการบรรทุกขนถ่ายสินค้าทั่วไป 450,000 ตันต่อปี ปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงมีแผนพัฒนาในอนาคต ให้ท่าเรือภูเก็ตสามารถรองรับเรือโดยสารท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ทั้งการขยายหน้าท่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถจอดเรือโดยสารท่องเที่ยวและเรือสินค้าได้พร้อมกัน การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกพร้อมลานจอดรถ รวมทั้งการขยายร่องน้ำเพื่อให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าได้