โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)”

โดย : Admin 29 เม.ย. 2562

          วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ ๔ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภาวะผู้นำและการบริหารงาน กับ บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน” และได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”

          สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลางให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะ และมีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานให้ทันต่อสภาวการณ์และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ