การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย : Admin 27 เม.ย. 2562

          วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในทิศทางการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

     สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด "การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในทิศทางการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 170 คน มีกำหนดจัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้รับเกียรติจากนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งมอบเข็มวิทยฐานะและใบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)” รุ่นที่ 5