กิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบเหตุในประเทศไทย

โดย : Admin 29 พ.ย. 2561


           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบเหตุในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับดูแลของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          ในปัจจุบัน กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 60 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งได้มารับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเครือข่ายการประสานงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีหน้าที่ในการเป็นล่ามแปลและอธิบายทำความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อสามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจอันจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งและข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นได้
          กิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบเหตุในประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถและวิธีการในการประสานงานจากหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยจะมีการระดมสมองและตอบข้อซักถามเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น