การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อภารกิจ

โดย : Admin 27 ก.พ. 2561

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดจัด การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรับวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับทราบร่วมกันถึงโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผู้บริหารระดับสูงอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2)เพื่อให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำเสนอแผนการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬาได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงภาพรวมในการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในระยะต่อไป

3)เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการในระดับหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสื่อมวลชน จำนวน 500 คน มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ