ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน"

โดย : Admin 07 เม.ย. 2560

        ประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ โดยมีนายปัญญา หาญลำยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเชิงวิชาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประเด็นเสวนา ดังนี้

- ทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทการท่องเที่ยวโลก ประสบการณ์จากต่างแดน โดย
1. นางสาวพจนา สวนศรี อดีตผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. นายชาติชาย เทพแปง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมมการจัดประชุม
และนิทรรศการ

- การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย บทเรียนจากภูผาสู่ทะเล
1. นายสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
2. นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
3. นายนราธร หงษ์ทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
4. นายสุรัตน์ บุญผล ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต
5. นายสมยศ ปาทาน รองประธานชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต